Månadsarkiv: mars 2012

10 Skapelsen är hotad!

Oavsett vilken trosuppfattning, världsåskådning eller politisk uppfattning vi har, kan vi enas om det fantastiska, obegripliga och det förunderliga med våra liv och med den värld vi lever i. Vi kan ha olika sätt att beskriva den utveckling och skapelseprocess som vi är sprungna ur, men det blir allt viktigare att vi gemensamt kan betrakta skapelsen med vördnad och respekt. Då kan vi också få en gemensam plattform att utgå ifrån, när vi skall hantera de problem vi står inför. Skapel­sen är hotad på grund av de miljöproblem som vi människor har åstadkommit. På det sättet är även människan som art hotad. Vi håller på att såga av den gren vi sitter på. Om vi betraktar skapelsen som okränkbar kan vi få kraft, mod och motivation att enas kring de genomgripande förändringar vi behöver vidta.

Skapelsen var inte något som en gång inträffade och sedan var allting färdigt. Förändringsprocessen pågår ständigt. De grundläggande biologiska förändringarna sker i långsam takt under evolutionen. De parallella mentala, kunskapsmässiga, sociala, ekonomiska och politiska förändringsprocesserna fortskrider i allt snabbare takt. Man kan därför påstå att det pågår två parallella och integre­rade skapelseprocesser. En biologisk och en kulturell. Människan har kommit till en kulturell och kunskapsmässig nivå där vi i dag påverkar och hotar den grundläggande biologiska ska­pelsen och hela den ekolo­giska balansen.

Vi skapas både som biologiska och som sociala varelser. Men vi är också skapande. Vi skapas och skapar. I dialog skapas vi och är medskapande till oss själva som biologiska varelser men även till utvecklingen av våra relationer, vårt samhälle, den värld vi lever i och det ekologiska system som vi är en del av. Vi har därför ett stort moraliskt ansvar för skapelsen och för att vi nu har rubbat den ekologiska balansen. Det vi behöver göra är därför att förändra vårt sätt att uppleva och tolka verkligheten och utveckla vår kultur så att den står i samklang med de grundläggande ekologiska systemen. Inom oss börjar en inre andlig kris och tomhet att breda ut sig. Jag tror att vi har svårt att uppleva det meningsfulla med våra liv och uppfatta det förnuftiga, mora­liska och ekologiskt riktigt med dagens samhällsutveckling.

Enligt min uppfattning är den djupaste meningen med våra liv att få vara en värdefull del av den förunderliga skapelseprocessen.

Dialog

Någon -Men du, skapelsen upphör väl inte om vi människor skulle försvinna. Det vore väl lugnast för växter och djur om vi försvann.

Bo -Eftersom vi är en del av skapelsen anser jag att även vi har ett existensbe­rättigade. Men det ligger någonting i vad du säger. Om vi anser oss förmer än den fantastiska helhet vi ingår i och tycker oss kunna behandla djur och natur enbart enligt vårt eget gott­finnande, kanske man kan säga att vi inte har något existensberättigande. Det är upp till oss att visa att vi kan handla meningsfullt och med ansvar. 

Någon -Jag tycker att du blandar ihop förändring och utveckling med skapelse. All föränd­ring kan väl inte betecknas som ”skapelse”.

Bo -Det kan du på sätt och vis ha rätt i. Men det kan ändå vara bra att uppfatta att det i allt vårt handlande finns en djupare dimension som kan ha att göra med skapelsen. I dag tycker jag att vi i alltför hög grad frånsäger oss vårt moraliska ansvar inför skapelsen. Framförallt när det gäller ekonomiska och ekologiska frågor. En vanlig uppfattning är till exempel att man inte skall blanda ihop affärs­verksamhet och moraliska frågor. Detta trots att hur vi producerar och konsumerar har en avgörande betydelse för våra liv, för samhällets utveckling och för den ekologiska utvecklingen.

Någon -Du surrar mycket om det heliga. Kan vi överhuvudtaget påstå att någonting är heligt eller meningsfullt? Det kan man ju aldrig vetenskapligt bevisa! Och allting kan ju till slut sägas vara relativt.

Bo -På en övergripande abstrakt nivå kan det vara svårt att fastslå vad som är meningsfullt och heligt. Och det går självfallet inte att ”vetenskapligt” bevisa. Den traditionella vetenska­pen behandlar inte frågor om vad som är bra eller dåligt, meningsfullt eller meningslöst, gott eller ont. Men nu lever vi ju inte på en abstrakt vetenskaplig nivå utan i en mycket konkret verklighet. För att kunna orientera oss i verkligheten, fatta beslut och handla, måste vi ta ställning till vad som är bra eller dåligt, gott eller ont och till det vi upplever som meningsfullt och heligt. Det är våra kompasser i livet. Om allt saknar mening och är relativt skulle vi inte vara i stånd att ta ställ­ning till någonting i livet. Det gäller i stort som i smått. Allting är ju relativt så länge vi inte relaterar det till någonting. Som människa är jag skapt för att relatera saker i mitt liv till en måttstock som är meningsfull för mig och den värld jag lever i. Om en spisplatta är het, relaterar jag detta självfallet till min känsel och känsla som säger mig att jag skall dra bort handen från plattan. Det är meningsfullt för mig. Jag har nog inga längre filosofiska funderingar om att ”vad som är varmt och kallt är ju relativt”.

Någon -Jag tycker då att det är svårt att påstå att någonting är meningsfullt.

Bo -Jag ser i alla fall att du har tagit på dig kläderna i dag! Varför har du gjort det? Då tyckte du väl att det var någon mening med att klä på dig i alla fall. Du resonerade väl inte som så att det ur en övergripande filosofisk mening inte gör någonting om jag fryser och är naken!

Någon -Vad du är rolig då! Jag upplevde då inte riktigt livets mening när jag tog på mig kläderna i dag. Jag tycker också att du skall passa dig för att använda ordet helig. Det går inte hem. Folk reagerar negativt på så religiöst laddade begrepp.

Bo -Så kanske det är. Men jag upplever en känsla av vördnad, respekt och helighet inför människor, livet och naturen.  Både religiöst troende och icke troende kan nog uppleva det. Jag tror att det är viktigt att vi ibland törs uttala starka och djupa känslor.

Någon -Jag tycker i alla fall att det kan vara farligt att utpeka något som heligt. Då går det inte att ifrå­gasätta och makthavare kan använda sig av det för sina egna syften. Det finns många histo­riska bevis på att makthavare utpekar religiösa uppfattningar och politiska doktri­ner som ”he­liga” för att deras makt inte skall få ifrågasättas.

Bo -Det har du rätt i och jag har funderat mycket på det. Men vi behöver få uttala vad vi anser som grundläggande och väsentligt i våra liv. Samtidigt är det en mycket viktig att vi alltid strävar efter ett demokratiskt samhälle, där vi alla har rätt att ifrågasätta. Du måste även ha rätt att ifrågasätta saker som jag tycker är heliga. Det har också att göra med hur vi kan ta ansvar för en mogen dialog med varandra.

Någon -Det är farligt med naturreligöst newage-flummande. Vi måste vara förnuftiga och se till samhällets realiteter.

Georg Henrik von Wright, från boken ”Att förstå sin samtid” -Jag tycker att förnuftets kris i vår vetensksapligt-tekniska präglade civilisation visar sig vara en kris i för­hållandet mellan människan och naturen…Min kritik av det ändamålsinriktade förnuftet har växt ut till ett ifrågasättande av den framstegstro som alltsedan upplysningsti­den varit förhärs­kande.

Bo -Men det handlar ju inte enbart om förnuftets kris. Vi har ju våra känslor som våra viktigaste vägvisare. Förnuftets kris kan väl snarast beskrivas som känslornas kris.

Georg Henrik von Wright, i brev till Bo, -Mot det du säger om känslornas kris kontra förnuftets kris har jag inte något att invända. Jag har själv talat mycket lite om känslor, men i stället använt sådana ord som ”attityder” eller ”värderingar”. En sida av förnuftets kris är att vi hamnat i ett ”värdetomrum”. Och detta betyder (bl a) att känslolivet lösgjorts från sitt samband med förnuftigheten och kommit att betraktas som något irrationellt. Man kan kalla den situationen som uppstått en känslornas kris – men man kan kalla samma sak också en förnuftets kris just emedan ”krisen” består i att begreppet förnuft stympats och berövats det samband med vårt känsloliv som knyts i våra attityder och värderingar.

Någon -Men hur skall vi hantera krisen? Vad skall vi börja med?

Jesus -Låt oss först driva månglarna ur naturens tempel!

Djävulen -Nej för helvete grabbar! Låt oss elda på med ohejdad produktion, ständigt ökande konsumtion och ekonomisk tillväxt! Jag älskar värme!

Annonser