Månadsarkiv: maj 2012

11 Vi behöver en ideologi för det ekologiska samhället!

Man beräknar att människan som art funnits i ca 200 000 år. Rent genetiskt har vi inte genomgått några större förändringar. Men mentalt, kunskapsmässigt, socialt och kulturellt har vi genomgått både små och stora förändringar. Små förändringar brukar man kalla ”förändringar av första ordningen” inom ett systems ramar. Större förändringar utanför systemets ramar kallas ”förändringar av andra ordningen”. (Se blogginlägg nr 6). De grundläggande systemförändringar vi genomgått är från samlar- och jägarsamhället till jordbrukssamhället och till industrisamhället. Indelningen i olika samhällstyper syftar på våra grundläggande sätt att försörja oss och organisera samhället. Vi är nu på väg att lämna industrisamhället och vi kan ha svårt att föreställa oss vad detta innebär.

Under övergången från jordbrukssamhället till industrisamhället uppstod allvarliga problem och intressemotsättningar. Ideologierna som då växte fram var konservatismen, liberalismen och socialismen. De propagerar för olika sätt att se på hur samhället skall organiseras och hur motsättningarna mellan samhällsklasser kan hanteras. Nu har ideologierna bleknat och man trängs nu i ”mittens dike” kring tron på den kapitalistiska marknadsekonomin. De har också utvecklats till sin ytterlighet genom ”nyliberalismen”, med den närmast religiösa övertygelsen att den oreglerade marknaden ordnar allt. Gemensamt för alla traditionella ideologier är också att man ser möjligheterna till en ständig ekonomisk tillväxt och synen på människan som överordnad naturen med rätt att utnyttja naturen enbart för sina egna syften. Dessa synsätt har nu fört oss till randen av en grundläggande systemförändring av industrisamhället. Vi har nu att välja mellan ett kollapsande industrisamhälle med konkurrens om jordens krympande resurser eller en fredlig omställning till ett ekologiskt samhälle. Ett hållbart samhälle där resurser fördelas rättvis mellan samhällsklasser, regioner, kulturer och samhällen.

Det har tidigare sagts att vi håller på att lämna industrisamhället i riktning mot bland annat ”informationssamhället” och ”servicesamhället”. Jag ser det inte som grundläggande förändringar utan snarast som förändringar av första ordningen inom industrisamhällets ramar. Vi har inte förändrat det grundläggande sättet att försörja oss och organisera samhället. Men industrisamhället håller nu på att ömsa skinn och de traditionella ideologierna har nått vägs ände. Den ständiga ekonomiska tillväxten är ohållbar och vi börjar också förstå att vi är en del av naturen som vi är helt integrerad i och beroende av. Naturen behöver inte oss, men vi behöver naturen. De ekologiska förutsättningarna för vår överlevnad har blivit tydliga. Därför är vi i dag i skriande behov av att utveckla och förändra de traditionella ideologierna till en grön ideologi för ett ekologiskt samhälle. Så låt oss hjälpas åt att i praktiskt handling och i teoretiska diskussioner ifrågasätta ”mittens dike” och forma en ideologi som kan ge stöd för oss att hantera övergången från industrisamhället till ett ekologiskt samhälle.

Här följer en ”dialog” mellan författaren Bo, Anders – en moderat politiker, Mats – en miljöaktivist, Inger – en miljökrigsförnekare och Karin – en miljöpartipolitiker.

Dialog :  Anders -Vad menar du egentligen med ”ideologi”?  Bo -Ideologi är vår föreställning om hur samhället fungerar i dag, hur vi vill att det skall fungera och hur vi når dit. När vi reflekterar över ideologiska frågor, bör vi börja med en analys av dagens samhälle, därefter formulera hur vi vill att det skall fungera och sedan vilka steg vi skall ta för att nå dit. I dag börjar vi vanligen med att komma fram till vilka steg vi skall ta, innan vi har en klar uppfattning om problemen eller om vilka mål och visioner vi har. Vi förväxlar också ofta målet med medlen för förändring. Ekonomisk tillväxt är ett medel som vi ofta förväxlar med målet för vår samhällsförändring. Ett annat vanligt problem är att vi formulerat vilka problem vi skall hantera och allt för lite vilka möjligheter och visioner vi har. Det är nog ett av miljörörelsens stora misstag. Tänk om Martin Luther King bara hade formulerat sina mardrömmar! Vi skrämmer iväg människor med att bara prata problem.

Mats -Men då tycker jag att det är bäst att vi börjar med visionerna om hur vi vill att samhället skall fungera. Det kallas för backcasting eller lösningsfokuserat arbetssätt. Då tror jag det är lättare att få med oss människor.  Bo -Ja det har du rätt i.  Mats -Jag tror också att vi behöver mer än bara en grön ideologi. Vi behöver flera ideologier som kan befrukta varandra.  Bo -Det kan du nog också ha rätt i. Men då behöver vi sträva efter att komma fram till en minsta gemensam nämnare mellan dessa varianter. Annars blir det svårt att formulera ett tydligt alternativ till dagens tvärsäkra ideologier. Om vi blir alltför otydliga kommer nog människor att ha svårt att bejaka det ekologiska samhället.

Anders -Vi styrs väl ändå inte bara av ideologier.    Bo -Självfallet inte. Det är så mycket annat som styr den enskilda individen. Både medvetna och omedvetna krafter. En ideologi skall mer ses som ett stöd i vårt sökande efter en positiv samhällsutveckling. En ideologi som försöker ge svar på alla livets frågor har nog hamnat i en dogmatisk förstelning.  Anders -Ja just det! Ideologier leder bara till dogmatisk förstelning och förtryck. Min släkt kommer från Ungern, så jag vet vad kommunismen ställt till med.  Mats -Men du styrs ju själv av en borgerlig ideologi.  Anders -Den är ju inte dogmatisk och vi styrs ju som sagt inte bara av ideologer.  Bo -Jag håller med om att ideologier kan leda till förtryck och förstelning. Det visar med all önskvärd tydlighet kommunismen. Även ni i ”mittens dike” med er dogmatiska övertygelse om marknadens förträfflighet och nödvändigheten av ständig ekonomisk tillväxt har stelnat i era former och gamla tankemönster. Gamla tankemönster som formades under övergången från jordbrukssamhället till industrisamhället. Gamla tankemönster som kan sägas ha fastnat i en ”låda”, som gör det omöjligt för er att förstå och hantera dagens ekonomiska och ekologiska kriser. Därför är det viktigt med en grön ideologi som spränger lådan och släpper lös den kreativitet som vi människor kan utveckla.  Anders -Vi har inga gamla tankemönster. Vi är de nya moderaterna. Och det är befängt att påstå att alla partier har fastnat i samma ”dike”.  Mats -Det räcker nog inte med att sätta ”nya” framför föråldrade idéer. Men visst finns det skillnader mellan partierna men olikheterna skall inte överdrivas. När det gäller miljö och ekonomi är det snarast gradskillnader och inte artskillnader mellan era uppfattningar. Ni vurmar alla för marknaden och den ekonomiska tillväxten. I övrigt är väl inte mindre stat, större näringsfrihet, privatiseringar och minskade skatter några nya tankegångar. Det nya här är väl snarare kejsarens nya kläder.

Karin -Vi i miljöpartiet kommer med de gröna idéerna, så jag hoppas att ni inte anser att vi finns med i ”mittens dike”.  Mats -Om ni har fastnat i mittens dike eller inte är lite oklart i dag. Jag har inte hört er ta klart avstånd från marknadens förträfflighet eller från den ständiga tillväxten. När det gäller avreglering och privatisering tycker jag snarast att ni närmar er en nyliberal hållning.  Karin -Jag tycker att vi ”realos” inom partiet har en mer konstruktiv hållning till ideologi än alla ”fundisar”. Det är inte mer ideologi vi behöver utan praktiska förändringar för att möta dagens problem.  Bo -Jag kan se två ytterligheter. Den ena handlar om att vi enbart arbetar med praktiska förändringar utan att ha en uppfattning om vart de leder oss. Det upplever jag som miljöpartiets dilemma. Den andra ytterligheten handlar om att vi enbart sitter och tuggar ideologiska teser utan att åstadkomma några förändringar. Båda ytterligheterna är förkastliga. Vi behöver självfallet både teori och praktik. Därför är det viktigt att en grön ideologi får växa fram ur en demokratisk process där praktisk handling och teoretisk insikt växelvis påverkar utformningen av ideologin. En ideologi bör alltid betraktas som en tillfällig konstruktion som hela tiden behöver omprövas och revideras.

Inger -Ni gröna muppar, som har förläst er på ekologiska och ideologiska irrläror, vill bara tvinga på oss individer hur vi skall tänka och handla kollektivt.  Bo -Vi kan självfallet inte tvinga på någon annan hur man skall tänka eller handla. Vi vill delta i en demokratisk diskussion om vår miljö och om hur vårt samhälle skall utvecklas. När det gäller odemokratisk påverkan blir vi ju i dag, från morgon till kväll, i alla medier, med all sorts modern teknik, med alla kulturella uttryck och på alla platser vi passerar, påverkade av reklamen som basunerar ut hur vi skall tänka, handla och vad vi skall konsumera. Man använder de senaste psykologiska rönen och stor kreativitet för att indoktrinera oss att konsumera mera. En konsumtion som nu lett oss till en både ekologiskt och ekonomiskt ohållbar situation. 

Karin -Vi har inte tid att vänta på en ny ideologi eller ett nytt samhällssystem. Vi måste utgå från det system vi har i dag. Bo -Ja tiden börjar bli knapp. Därför har vi inte tid att fortsätta arbeta inom ett system som hela tiden skapar och ökar problemen. Ett system som också i grunden håller på att förändras. Vi måste vara nog flexibla och utgå från dagens situation och handla därefter.   Karin-Vi inom miljörörelsen kan inte komma med alltför omvälvande ideologiska synpunkter på hur vi vill förändra samhället. Då får vi inga väljare och vi kan heller inte påverka samhällets utveckling. (Se blogginlägg nr 3)          Bo -Problemet med den taktiken är att vi möjligen kan påverka inom det nuvarande samhällssystemets ramar. Vi kan delta i administrationen av det samhälle som skapar och ökar de problem vi vill hantera. Inledningsvis kommer vi självfallet inte att bli älskade för våra radikala idéer. Men vi måste stå för våra åsikter. Då kommer vi till slut att få människornas respekt. Är det något man är less på i dag, så är det politikernas taktiska spel, feghet och dubbla budskap. Verklighetens ekonomiska och ekologiska problem börjar också bli tydliga för gemene man. Det finns ett existentiellt och ideologiskt vakuum i dag. Det är hög tid att formulera en ideologi för att möta de problem som industrisamhället har skapat och utveckla visioner för det ekologiska samhället.

Annonser